چادر...

امروز با چادر اومدم دانشگاه نمیدونید همه دانشکده چجوری مات و مبهوت نگام میکردنتعجب

همکلاسی های پسرم که از بس مثه خاله خان باجیا پچ پچ کردن مردن,1 از پسرای حقوقم

 که با دیدن من روی پله های طبقه سوم خشکش زده بودتعجبدخترام که همش میومدن کنارم

و با تعجب میگفتن:سولماز طرفت بهت گیر داده یا نامزد کردی(با تمسخر)نیشخند منم با

اعتماد

به نفس کامل گفتم نخیرم خودم عشقم کشیده بپوشماز خود راضیخداییش با چادر امنیت آدم بیشتره

(پیام اخلاقی دادم!!!!!!تعجبتعجب)

هر چند امروز حسابی گرفتنش خستم کرد دوست داشتم درش بیارم اما خیلی ناز شده

بودم البته ریا نباشهاز خود راضی(خود شیفتم عایا؟؟؟!سوال) بیاید جلو یه چیزی در گوشتون بگم

چادره روآخرش مجبور شدم در بیارمعینک(اینم عاقبت کسیکه پیام اخلاقی میدهعینک)

/ 2 نظر / 24 بازدید
*سامی*

ایول خانمی با حجاب.......من هم گاهی چادر می زنم همه می گن با چادر خوشگلتری ولی من نمی زنم...[چشمک] راستی در مورد امنیت باهات موافقم.....

بغض ناتمام

بهشت را ب بها میدهند ن بهانه.... بهای هر دختری حجاب وی است...